Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban lãnh đạo

21-04-2017 21:20

 

Tổng Giám đốc ông Hoàng Trung Kiên

 

Phó Tổng Giám đốc ông Phạm Quốc Việt

 

Phó Tổng Giám đốc ông Mai Minh Lượng

 

Phó Tổng Giám đốc ông Trần Nguyên Duân