Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

16-06-2015 03:42