Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thông báo
25-05-2017 00:54
Ngày 25/05/2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017.
12-05-2017 00:27
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
21-04-2017 05:17
Ngày 21 tháng 04 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.
31-10-2016 03:41
Ngày 31/10/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi công văn lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin rút khỏi danh sách Công ty Đại Chúng
04-10-2016 03:15
Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 354/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức năm 2015.
15-06-2016 05:21
Ngày 6 tháng 6 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
13-06-2016 23:21
Ngày 13/06/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016.
25-05-2016 00:03
Ngày 25 tháng 5 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
28-09-2015 22:38
Ngày 28 tháng 09 năm 2015, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 380/TB-CTGT về việc chi trả cổ tức năm 2014.
16-06-2015 03:42
Ngày 3 tháng 6 năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 3/6/2015 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.