Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thông báo
08-06-2015 21:39
Ngày 08/06/2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2015.
27-05-2015 04:37
Ngày 27 tháng 5 năm 2015, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
29-09-2014 05:00
Ngày 23 tháng 9 năm 2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12-09-2014 04:54
Ngày 12 tháng 09 năm 2014, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 380/TB-CTGT về việc chi trả cổ tức năm 2013.
14-06-2014 04:30
Ngày 06 tháng 6 năm 2014, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
09-06-2014 04:38
Ngày 09/06/2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2014.
13-05-2013 04:24
Ngày 13/05/2013 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2013.
06-05-2013 04:17
Ngày 04 tháng 5 năm 2013, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
20-11-2012 04:11
Ngày 20 tháng 11 năm 2012 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Nguyên Dinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.
10-11-2012 04:08
Ngày 09/11/2012 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2012.