Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
nghị quyết/quyết định đại hội đồng cổ đông
06-06-2017 05:23
Ngày 06 tháng 6 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
22-06-2016 03:04
Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
15-06-2015 03:40
Ngày 12 tháng 6 năm 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015
20-06-2014 17:12
Ngày 20 tháng 6 năm 2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014
12-06-2014 23:25
Ngày 12/06/2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
20-05-2013 23:13
Ngày 17 tháng 5 năm 2013 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.
16-11-2012 23:08
Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2012. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất 2012.
21-06-2012 23:06
Ngày 14 tháng 6 năm 2012 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2012.