Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban lãnh đạo

00-00-0000 00:00

 

Ông Lại Minh Tiến -Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông LẠI MINH TIẾN  - Tổng Giám đốc Công ty

 

Anh Trần Nguyên Duân - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông TRẦN NGUYÊN DUÂN - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Bà TRƯƠNG THỊ LIÊN - Phó Tổng Giám đốc Công ty