Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hội đồng quản trị

18-09-2023 23:06

 

Ông Lại Minh Tiến -Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông LẠI MINH TIẾN - Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Anh Trần Nguyên Duân - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông TRẦN NGUYÊN DUÂN - Thành viên Hội đồng quản trị 

 

Ông Hà Tiến Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông HÀ TIẾN SÁNG - Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

NGUYỄN HỒNG PHÊ - Thành viên Hội đồng quản trị

 

Ông HỒ VIẾT RUYNH - Thành viên Hội đồng Quản trị