Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hội đồng quản trị

00-00-0000 00:00

 

Ông Võ Minh Tuấn -Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ông VÕ MINH TUẤN - Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

 

Ông Lại Minh Tiến -Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông LẠI MINH TIẾN -Thành viên Hội đồng quản trị 

 

Anh Trần Nguyên Duân - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

Ông TRẦN NGUYÊN DUÂN - Thành viên Hội đồng quản trị 

 

Ông Hà Tiến Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông HÀ TIẾN SÁNG - Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

NGUYỄN HỒNG PHÊ - Thành viên Hội đồng quản trị