Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2009

16-03-2010 05:37

Nội dung:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Báo cáo Kiểm toán

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán

  1. Bảng cân đối kế toán
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

 

Tải về tại đây.