Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2010

16-05-2011 05:51

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2010.

Nội dung gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nhấn vào đây để tải báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Nhấn vào đây để tải bảng cân đối kế toán

Nhấn vào đây để tải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nhấn vào đây để tải bản thuyết minh Báo cáo tài chính