Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2011

30-05-2012 05:59

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2011.

Nội dung gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nhấn vào đây để tải về bản Báo cáo tài chính.