Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2012

25-03-2013 17:02

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2012.

Nội dung gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (Trang 2-4).

2. Báo cáo kiểm toán độc lập (Trang 5).

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán (Trang 6-9).

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Trang 10).

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Trang 11).

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Trang 12-39) .

Nhấn vào đây để tải về bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2012.