Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020

30-03-2021 03:06

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2019

Nội dung báo cáo tài chính bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (3 trang)

2. Báo cáo kiểm toán độc lập (2 trang)

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Bảng cân đối kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nhấn vào đây để tải về bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020.