Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

26-11-2010 16:51

Nhấn vào đây để download bản word

Nhấn vào đây để download bản scan có chữ ký

MỤC LỤC

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1:   Tên, Hình thức, Trụ sở, Đơn vị trực thuộc của Công ty  

Điều 2:   Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty  

Điều 3:   Thời hạn hoạt động  

Điều 4:   Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công ty  

Điều 5:   Người đại diện theo pháp luật  

Điều 6:   Tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty  

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY 

Điều 7:   Quyền của Công ty  

Điều 8:   Nghĩa vụ của Công ty  

CHƯƠNG III: VỐN ĐIỀU LỆ - CỔ PHẦN 

MỤC 1:  VỐN 

Điều 9:   Vốn điều lệ  

Điều 10: Các loại vốn khác  

MỤC 2:  CỔ PHẦN 

Điều 11: Cổ phần – Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 

Điều 12: Chuyển nhượng cổ phần 

Điều 13: Thừa kế cổ phần 

Điều 14: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty  

Điều 15: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông  

Điều 16: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại  

CHƯƠNG IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

Điều 17: Cơ cấu tổ chức quản lý 

Điều 18: Nghĩa vụ chung của người quản lý Công ty  

CHƯƠNG V: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

MỤC I: CỔ ĐÔNG 

Điều 19: Qui định chung về cổ đông  

Điều 20: Quyền của cổ đông 

Điều 21: Nghĩa vụ của các cổ đông  

MỤC II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 22: Quy định chung về Đại hội đồng cổ đông 

Điều 23: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông  

Điều 24: Đại hội đồng cổ đông thường niên  

Điều 25: Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Điều 26: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo 

Điều 27: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Điều 28: Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

Điều 29: Ủy quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ 

Điều 30: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Điều 31: Thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản  

Điều 32: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

MỤC I  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 33: Quy định chung về Hội đồng quản trị 

Điều 34: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 

Điều 35: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Điều 36: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị  

Điều 37: Quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 38: Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Điều 39: Trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 40: Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  

MỤC II: GIÁM ĐỐC 

Điều 41: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

Điều 42: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc  

Điều 43: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc 

MỤC III:  BAN KIỂM SOÁT 

Điều 44: Quy định chung về Ban kiểm soát 

Điều 45: Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát  

Điều 46: Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát  

Điều 47: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát  

Điều 48: Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát  

MỤC  IV:  CÁC  HỢP  ĐỒNG,  GIAO  DỊCH  PHẢI  ĐƯỢC  ĐẠI  HỘI  ĐỒNG  CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN 28

Điều 49: Các  hợp  đồng,  giao  dịch  phải  được  Đại  hội  đồng  cổ  đông  hoặc  Hội
đồng quản trị chấp thuận
 

MỤC V: QUYỀN KIỂM TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ 

Điều 50: Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ  

CHƯƠNG VII: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  

MỤC I:  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 


Điều 51: Tài khoản ngân hàng  

Điều 52: Năm tài chính  

Điều 53: Hệ thống kế toán 

Điều 54: Báo cáo thường niên  

Điều 55: Công khai thông tin  

Điều 56: Kiểm toán 

Điều 57: Con dấu 

MỤC II: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 

Điều 58: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ  

Điều 59: Cổ tức  

Điều 60: Hình thức chi trả 

CHƯƠNG VIII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 61: Giải quyết tranh chấp nội bộ 

Điều 62: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

CHƯƠNG IX: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN 

Điều 63: Gia hạn hoạt động 

Điều 64: Chấm dứt hoạt động 

Điều 65: Thanh lý

CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

Điều 66: Kế thừa  

Điều 67: Những quy định khác 

Điều 68: Hiệu lực và đăng ký Điều lệ