Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21-04-2017 05:17

Ngày 21 tháng 04 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.