Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.

30-06-2020 23:26

Ngày 29 tháng 6 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định số 1740/QĐ-UBND  về việc công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019.