Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Quyết định Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12-06-2014 23:25

Ngày 12/06/2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

  

  

  

 

Kèm theo quy chế :

1 - Tải về Đơn ứng cử thành viên HĐQT

2 - Tải về Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm Soát

3 - Tải về Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS

4 - Tải về Sơ yếu lý lịch