Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quan Hệ Cổ Đông
06-11-2021 10:34
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 cho năm báo cáo 2020.
16-10-2021 02:15
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 16/10/2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
01-06-2021 05:05
Ngày 01/06/2021, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 1821/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
30-03-2021 03:06
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020
21-09-2020 12:37
Thông báo chi trả cổ tức năm 2019
14-09-2020 11:25
Ngày 14 tháng 9 năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
07-09-2020 12:29
Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020
07-09-2020 12:06
Báo cáo thường niên của HĐQT và Ban Giám Đốc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020
01-09-2020 01:00
Ngày 01/09/2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
06-08-2020 00:38
Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.