Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quan Hệ Cổ Đông
06-06-2017 05:23
Ngày 06 tháng 6 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
06-06-2017 05:17
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 cho năm báo cáo 2016.
25-05-2017 00:54
Ngày 25/05/2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bả Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017.
12-05-2017 00:27
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
21-04-2017 05:17
Ngày 21 tháng 04 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.
29-03-2017 22:04
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2016
16-01-2017 04:37
Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình quản trị Công ty năm 2016.
31-10-2016 03:41
Ngày 31/10/2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi công văn lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin rút khỏi danh sách Công ty Đại Chúng
04-10-2016 03:15
Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 354/CTGT-HC về việc chi trả cổ tức năm 2015.
12-07-2016 04:25
Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.