Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quan Hệ Cổ Đông
15-09-2023 06:02
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 309/CTGT-TB ngày 15 tháng 09 năm 2023 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt", dưới đây là toàn văn thông báo :
15-08-2023 10:27
Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2023
15-08-2023 10:21
Ngày 15 tháng 08 năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,
04-07-2023 07:31
Vào lúc 08 giờ 30 phút,ngày 15/08/2023, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
03-04-2023 01:00
Ngày 03/04/2023, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 74/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
03-10-2022 00:54
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021. Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 05/10/2022
12-09-2022 08:30
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 363/CTGT-TB ngày 12 tháng 09 năm 2022 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt)
25-07-2022 21:49
Ngày 22 tháng 07 năm 2022 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
25-07-2022 21:41
Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022
14-06-2022 11:46
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 14/06/2022, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm: