Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Quan Hệ Cổ Đông
16-05-2022 22:55
Ngày 16/05/2022, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 151/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
29-11-2021 11:24
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020. Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 06/12/2021
08-11-2021 22:54
Ngày 08/10/2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Dưới đây là nội dung Thông báo
06-11-2021 10:40
Ngày 06 tháng 11 năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
06-11-2021 10:34
Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 cho năm báo cáo 2020.
16-10-2021 02:15
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 16/10/2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
01-06-2021 05:05
Ngày 01/06/2021, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 1821/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
30-03-2021 03:06
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2020
21-09-2020 12:37
Thông báo chi trả cổ tức năm 2019
14-09-2020 11:25
Ngày 14 tháng 9 năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020