Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Thông báo
15-09-2023 06:02
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 309/CTGT-TB ngày 15 tháng 09 năm 2023 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt", dưới đây là toàn văn thông báo :
04-07-2023 07:31
Vào lúc 08 giờ 30 phút,ngày 15/08/2023, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
03-04-2023 01:00
Ngày 03/04/2023, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 74/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
03-10-2022 00:54
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021. Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 05/10/2022
12-09-2022 08:30
Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 363/CTGT-TB ngày 12 tháng 09 năm 2022 về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt)
14-06-2022 11:46
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 14/06/2022, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm:
16-05-2022 22:55
Ngày 16/05/2022, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông ra công văn thông báo số 151/CTGT-TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông.
29-11-2021 11:24
Thông báo chi trả cổ tức năm 2020. Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 06/12/2021
08-11-2021 22:54
Ngày 08/10/2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt. Dưới đây là nội dung Thông báo
16-10-2021 02:15
Vào lúc 08 giờ 00 phút,ngày 16/10/2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Thư mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021. Dưới đây là nội dung thư mời và tài liệu đính kèm: