Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
nghị quyết/quyết định đại hội đồng cổ đông
15-08-2023 10:27
Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2023
15-08-2023 10:21
Ngày 15 tháng 08 năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023,
25-07-2022 21:49
Ngày 22 tháng 07 năm 2022 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
25-07-2022 21:41
Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022
06-11-2021 10:40
Ngày 06 tháng 11 năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
14-09-2020 11:25
Ngày 14 tháng 9 năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
07-09-2020 12:29
Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020
06-06-2017 05:23
Ngày 06 tháng 6 năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
22-06-2016 03:04
Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
15-06-2015 03:40
Ngày 12 tháng 6 năm 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015