Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Qui chế quản trị nội bộ công ty

25-01-2011 16:47

Qui chế quản trị nội bộ công ty. Nhằm tạo lập một khuôn khổ cho các mối quan hệ giữa các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người liên quan khác của công ty.

Nhấn vào đây để tải Quy chế nội bộ của Công ty