Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Công Trình Giao Thông Tỉnh BR-VT

11-03-2011 03:23

Thông qua phương án xử lý bán tiếp 1.707.000 cổ phần không phát hành hết trong đợt bán vừa qua cho cổ đông chiến lược theo giá thỏa thuận do Hội đồng quản trị quyết định

Nhấn vào đây để tải NQ của HĐQT