Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

06-06-2012 04:00

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra thông báo số 242/HĐQT-CTGT về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012.

 

 

- Phiếu đăng kí tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2012 | Tải về tại đây

- Phiếu đóng góp ý kiến tại Đại hội Cổ đông thường niên 2012 | Tải về tại đây

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2012 (dành cho Cổ đông là cá nhân) | Tải về tại đây

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2012 (dành cho Cổ đông là Công ty) | Tải về tại đây

- Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 | Tải về Tại đây