Công ty Cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 20,7%/năm

11-01-2011 23:30   Lượt Xem: 6271

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2010, tốc độ tăng trưởng về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành đạt tăng bình quân 20,7%/năm.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 532.980,7 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch 5 năm 2006-2010, trong đó:- Giá trị xây lắp đạt 233.088 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch 05 năm 2006-2010 (225.637,5 tỷ đồng) tốc độ tăng bình quân các năm 19%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu (kể cả Tổng công ty Xi măng Việt Nam) là 184.821,2 tỷ đồng, bằng 109,4% kế hoạch 05 năm 2006-2010 (168.959,8 tỷ đồng) tốc độ tăng bình quân các năm 22%.

- Giá trị tư vấn xây dựng đạt 9.883,2 tỷ đồng, bằng 110,8% chỉ tiêu kế hoạch 05 năm 2006-2010 (8.921,8 tỷ đồng) tốc độ tăng bình quân các năm 14,4%.

- Giá trị sản xuất kinh doanh khác đạt 105.188,4 tỷ đồng, bằng 123,2% chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 (85.351,3 tỷ đồng) tốc độ tăng bình quân các năm 24,1%.

Năm 2010, sản xuất xi măng của các đơn vị do Bộ quản lý (bao gồm cả Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam) đạt trên 23 triệu tấn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tổng giá trị thực hiện đầu tư giai đoạn 2006-2010 khoảng 135.943,6 tỷ đồng, trung bình mỗi năm các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đăng ký thực hiện khoảng 500 dự án.

Về cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực, lĩnh vực phát triển nhà và đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện được 60.900,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,8% tổng giá trị đầu tư cả giai đoạn 2006-2010 ; lĩnh vực xi măng thực hiện là 37.110,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,3% ; lĩnh vực điện thực hiện được 19.919 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,6%